Berlaarse Hondenschool Dakota

WELKOM


 

Huishoudelijk reglement

 1. Elke hond is toegelaten, met of zonder stamboom, rashond of niet.
 2. Honden ouder dan 6 maanden zullen voor zij deel kunnen nemen met de gewone lessen door een lesgever geevalueerd worden.
 3. Elke hond dient correct ingeent te zijn en voorzien van een inentingsboekje dat men dient voor te leggen bij inschrijving
 4. De leden laten hun hond(en) jaarlijks inenten tegen hondenziekte, kattenziekte en kennelhoest. Het bewijs van inenting door een dierenarts moet je steeds kunnen voorleggen indien dit gevraagd wordt.
 5. Het gezondheidsboekje zal jaarlijks, bij hernieuwing van het lidgeld, ter controle opgevraagd worden.
 6. Het is verplicht een familiale (BA) verzekering af te sluiten.
 7. Alvorens het oefenterrein te betreden is men verplicht zijn hond uit te laten in het hondentoilet. Het is ten strengste verboden honden hun behoefte te laten doen op ieder ander gedeelte van de hondenschool. Voor grote of kleine behoeften die op het oefenterrein gedaan worden, wordt een boete van 0,50 EURO aangerekend, onmiddellijk te betalen aan de lesgever. De geleider staat zelf in voor het verwijderen ervan. Gebruik je poepzakjes of voor kleine behoeften de gieter.
 8. De minimum leeftijd van de geleider is 12 jaar, mits bekwaam en vergezeld van tenminste 1 ouder.
 9. Dronken leden worden niet toegestaan op de oefenterreinen.
 10. Een niet verzorgde hond wordt niet toegelaten op de oefenterreinen.
 11. De leden verzamelen 5 minuten voor de les aan het terrein.
 12. Tijdens de les moeten de geleiders zich houden aan de instructies van de lesgever(s).
 13. Geleiders die te laat komen, melden zich eerst bij de lesgever, die dan zijn/haar plaats zal aanduiden in de groep.
 14. Mobiele telefoons (GSM) worden afgezet tijdens de lessen. Bij absolute noodzaak en mits verwittigen van de onderrichter kan het worden toegestaan.
 15. Grove opmerkingen aan het adres van de lesgever(s) worden niet geduld.
 16. Slaan, stampen en mishandelen van de honden wordt niet toegestaan, indien dit toch gebeurd zal de geleider van het terrein gestuurd worden. Een 2e maal is UITSLUITING.
 17. Elke geleider is persoonlijk verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door zijn/haar hond
 18. Er dient gewerkt te worden met een voldoende lange lijn. (Max. 1,20m)
 19. Elke geleider zorgt tijdens de les voor een eigen apport.
 20. Op de terreinen en tijdens de lessen zijn de instructeurs de absolute autoriteit; discussies worden niet toegelaten. Iedereen volgt de les zoals de instructeur ze geeft.
 21. De instructeur is gemachtigd een lid van het terrein te sturen bij wangedrag, bij mishandeling of wanneer het lid een voortdurende bron van storing is.
 22. De geleider moet onder alle omstandigheden zijn hond onder controle kunnen houden.
 23. Prikband, slipketting en/of gentle-leader zijn niet toegestaan, tenzij bij uitzondering en dit in overleg met de instructeur.
 24. Roken tijdens de lessen is verboden. Er geldt ook een rookverbod in de toiletten. Sigarettenpeuken die weggeworpen worden op de terreinen zullen eveneens leiden tot een symbolische boete van 50 eurocent.
 25. Indien een hond niet onder appel blijft bij een niet aangelijnde oefening en gaat rondlopen op het terrein, geven wij de geleider de raad de hond gedurende de volgende lessen (3 weken) aangelijnd te houden of eventueel met een lange lijn te werken tijdens deze oefeningen. Dit is voor alle klassen geldig.
 26. Bezoekers en familieleden dienen buiten de omheining te blijven tijdens de les.
  Zij mogen NIET op het terrein als de lessen bezig zijn.
 27. Het bestuur kan het lidmaatschap van een persoon weigeren, zonder hiervoor de reden te moeten opgeven.
 28. Agressieve en/of bijtende honden kunnen geweigerd worden of verplicht tot het dragen van een muilkorf.
 29. Personen die nalaten de richtlijnen van de instructeur op het oefenterrein op te volgen, wat bijgevolg verwondingen en/of stoffelijke schade oplevert aan andere personen, worden eveneens verantwoordelijk gesteld.
 30. Met klachten of problemen kan men steeds terecht bij de instructeurs of bestuur.
 31. Te allen tijde is men verplicht zijn lidkaart op zak te hebben. Gelieve spontaan te tonen op aanvraag van instructeur of bestuur.
 32. Als de zon schijnt of als het zeer warm is, is het verboden de hond in de auto te laten.
 33. Het bestuur duldt geen enkele vorm van geweld, noch op de oefenterreinen noch daarbuiten.
 34. Een ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid heeft geen enkel recht op welke terugbetaling hoe dan ook.
 35. Honden die drager zijn van besmettelijke ziekten zal de toegang ontzegd worden.
 36. Auto's worden uitsluitend geparkeerd op de daartoe voorziene parking.
 37. Ongevallen en/of beschadigingen op de parking vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de club.
 38. Beschadigingen door leden, bezoekers of honden aan zowel personen, honden of materiaal zullen aanleiding geven tot schadevergoeding, te voldoen door de veroorzaker of diens eigenaar.
 39. Het lidgeld van onze hondenschool bedraagt 60 EURO, verzekering inbegrepen, die verzekering telt enkel als er iets gebeurd tijdens de trainingen, daarbuiten moet U beroep doen op uw persoonlijke verzekering.. Een extra geleider betaalt 35 EURO, een steunend lid betaalt 20 EURO. Door toetreding tot de vereniging aanvaardt elk lid, zonder beperking, de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Elk lid zal het voorziene lidgeld betalen bij inschrijving en bij verlenging van zijn lidmaatschap ( en dit 14 dagen voor het einde van zijn/haar lidmaatschap).
 40. Elk lid krijgt een kopie van dit huishoudelijk reglement ter informatie. Elke wijziging of bijvoegsel zal schriftelijk meegedeeld worden aan de leden.
 41. Leden die minstens 1 jaar actief zijn, krijgen op de algemene ledenvergadering stemrecht en kunnen zich eventueel kandidaat stellen voor een bestuursfunctie, indien deze vacant is.
 42. Zonder schriftelijk bevestigde toestemming van de beheerraad heeft geen enkel lid het recht in naam van de club op te treden en of verbintenissen aan te gaan ook al zijn die slechts principieel.
 43. Honden steeds aan de leiband, dit zowel op en rond het terrein, tenzij tijdens de les wanneer toegestaan door de instructeur.
 44. Buiten de lesuren is het verboden de terreinen te betreden.
 45. Door zijn/haar inschrijving bij de hondenschool verklaart ieder lid kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met bovenvermelde reglementering.